-A A +A
Неделя 21 Август 2016

Становище на Национална мрежа за децата по отношение на отвореното писмо на НАПГ

Становище на Национална мрежа за децата по отношение на отвореното писмо на НАПГ

Национална мрежа за децата приветства усилията на колегите от Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ) да поставят честно и открито проблемите пред развитието на приемната грижа в страната и да търсят диалог с отговорните институции за намирането на решения в най-добрия интерес на децата. Според нас, една от причините за проблема, поставен в отвореното писмо на НАПГ е свръхнатовареността на социалните работници от Отделите за закрила на детето (ОЗД) към Агенцията за социално подпомагане (АСП). Ние като мрежа, нееднократно сме повдигали този въпрос, както  и крайният недостиг на всички видове ресурси, свързани с тяхната работа.

На практика случаите, по които работи един социален работник продължават да надвишават добрите европейски практики, които сочат, че този брой трябва да бъде между 20 и 35. През 2011 г. броят на жалбите, молбите за съдействие и сигналите за деца в риск, постъпили в ОЗД е 48 549 (с 5091 повече от 2010 г.) . В тази бройка не са включени отворените случаи от предходните години. Ако през 2012 се е запазил подобен брой на сигналите, а с новите попълнения броят на социалните работници в ОЗД е станал 571 , то на един социален работник се падат по около 85 сигнала годишно, в допълнение към отворените случаи от предходни години. Съгласно информацията поместена в проект на План за действие за изпълнение на Концепция за държавна политика в областта на правосъдието на детето (2012-2020), публикуван на портала за обществени консултации www.strategy.bg на 16 януари 2013 г., един социален работник е работил средно годишно по 284,13 случая за 2010 и 2011.

Този въпрос е ключов не само за успешното развитие на приемната грижа, но и за ефективната подкрепа на родните семейства на децата, както и всички видове превантивни и алтернативни услуги за деца и семейства в риск и предприетите реформи в областта на деинституционализацията и младежкото правосъдие.

Препоръките ни за решаване на този проблем са свързани със спешно разработване на стандарти за социална работа с деца и натовареност на социалните работници, както и повишаване капацитета на ОЗД, като се увеличи броят на социалните работници, осигуряване на достойно заплащане и въвеждане на регулярни форми на подкрепа и обучения.

По отношение на приемната грижа смятаме, че е необходимо да се насърчи сътрудничеството между местните власти и НПО; да се изработи и приложи финансов стандарт и делегиране на целия процес на доставчици на услуги, които да се професионализират в тази сфера, така че приемните родители и децата да получават непрекъсната и навременна подкрепа, която да гарантира качеството на грижата и развитието на децата.

 

Източник: nmd.bg

31.01.2013 г.