-A A +A
Четвъртък 6 Юли 2017

Правила за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОНАТА СТРАНИЦА НА ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР ПО ПРИЕМНА ГРИЖА - СДРУЖЕНИЕ „САМАРЯНИ”,
ГР. СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ, ЕС

Използването на електронната страница показва, че сте приели и се съгласявате с условията и правните ограничения за използването на сайта priemime.bg проектиран, изграден и подържан от Сдружение „Самаряни”.

Ако не сте съгласни или не приемате тези условия, не използвайте този сайт!

> Използване на сайта

Сдружение „Самаряни” Ви оправомощава да разглеждате, зареждате и съхранявате материалите от сайта единствено за лична нетърговска употреба или за медийни публикации, свързани с популяризирането на приемната грижа. Имате право да запазите на вашия запаметяващ носител материал (статия, документ, файл) от този сайт само ако той е публичен и е предназначен за ваши лични, нетърговски цели или медийни публикации и то само при положение, че запазите всички бележки и знаци, съдържащи се в материала (документа) за авторски права и собственост.

Вие имате право да употребявате тези материали, копирате, възпроизвеждате, публикувате, прехвърляте в друг сървър (upload), изпращате като поща, предавате или разпространявате по какъвто и да е друг нецитиран дотук начин какъвто и да е материал от този сайт със условието да бъде упоменат източникът на информация - от Сдружение „Самаряни” – Областен център по приемна грижа. Всяка промяна (редакция) на тези материали в друг сайт или мрежова компютърна среда е забранена за каквито и да е било цели без наличие на писмено съгласие с Изпълнителния директор на Сдружение „Самаряни”.
Материалите на този сайт са под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки, или законови разпоредби.

Собствеността над съдържанието на материали, които са изготвени от други автори, но публикувани на страниците на priemime.bg е на Сдружение „Самаряни”, освен, ако не е уговорено друго с автора и което съответно е отразено в документа. Материалите носят знаците за авторство и права на автора, като отговорността за съдържанието и истинността на материала е на автора.

> Информация от потребителите

Освен личната идентификационна информация, всяка друга информация, e-mail или съобщение, излъчени или изпратени до този сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права (съобщения). Сдружение „Самаряни” няма да има никакви задължения по отношение на запазването на съобщенията. Сдружение „Самаряни” ще може свободно да копира, разкрива, разпространява, инкорпорира или използва по друг начин съобщенията и всички съдържащи се в тях данни, изображения, звуци, текстове и др. за всякакви търговски и нетърговски цели, освен в случаите, когато те представляват материали, предназначени за публикуване с изрична забрана за свободно разпространение или други такива, специално уговорени за принадлежност към специални условия.

Забранено Ви е да излъчвате или изпращате до или от този сайт противозаконни, заплашителни, оклеветяващи, опозоряващи, неприлични, порнографски или други материали, което би могло да бъде нарушение на какъвто и да е закон, освен на материали, коментиращи съдържанието на някой конкретен материал, публикуван на страницата на priemime.bg.

> Препратки до други уеб сайтове

Връзките към уебсайтове на трети лица в този сайт са предоставени единствено за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, Вие ще напуснете тази сайт. Сдружение „Самаряни” не е прегледалo и не контролира всички тези уеб страници на трети лица, и не носи отговорност за никоя от тези страници или тяхното съдържание. Сдружение „Самаряни” не гарантира и не поема никакви ангажименти по отношение на тях или на каквато и да е информация, софтуер или други продукти или материали, които могат да бъдат открити в тях или по отношение на каквито и да е било резултати от употребата им. В случай, че решите да влезете в някой от сайтовете на третите лица, чрез препратки (links) , които има в този сайт, Вие правите това изцяло на своя собствена отговорност.

Сдружение „Самаряни” не носи отговорност за преки и косвени вреди, настъпили вследствие инсталирането и използването на софтуер, зареден (download) от сайтове, цитирани на страниците на priemime.bg.

> Ограничаване на отговорността (Disclaimer)

Материалите (и услугите, ако ги има) от този сайт се предоставят, каквито са без каквато и да е гаранция, в това число гаранция за продаваемост или пригодност за определени цели или за ненарушаване на право на интелектуална собственост на подписалите ги автори. Сдружение „Самаряни” не гарантира точността и пълнотата на материалите и услугите на сайта. Сдружение „Самаряни” може по всяко време без предизвестие да извършва промени в материалите и услугите на сайта, както и по отношение на цените на конкретни стоки от стопанската дейност на сдружението, посочени в сайта. Материалите и услугите на сайта могат да не бъдат актуални, като организацията не е обвързана от задължение за актуализацията им на този сайт в някакви определени срокове. Информация, публикувана сайта, може да се отнася до продукти, програми или услуги, които не са налични или въобще не се предлагат в Република България.

Този сайт се администрира от Централното управление на сдружение „Самаряни” в гр. Стара Загора, Република България. Сдружение „Самаряни” не декларира, че материали или услуги на сайта са подходящи или достъпни за ползване извън Република България, като достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. В случай, че решите да осъществите достъп до тази страница от място извън Република България, Вие правите това по Ваша собствена инициатива и носите отговорност за съответствието с приложимото местно право.

> Ограничения при ползването

Този сайт е собственост и се администрира и обновява от Сдружение „Самаряни” и съдържа материали, които са собственост на организацията или които са осигурени от други източници и са защитени от законите за авторските права и за търговските марки. Всички цитирани, упоменати запазени марки, фирмени знаци са собственост на съответните фирми, организации или други сдружения.

При никакви условия, включително но не само небрежност, Сдружение „Самаряни” не може да бъде отговорна за каквито и да е директни, непряки, случайни, специални или последващи вреди, които са резултат от използването или невъзможността да се използва материал, разположен на priemime.bg или посочен (link) в някой от документите, публикувани на сайта. Ако не сте доволен от материал, предоставен от Сдружение „Самаряни” или с някое от условията, вие имате правото да прекъснете ползването на сървъра на сдружение „Самаряни”. Това не ви освобождава от отговорността да заплатите направените сметки до момента, ако има такива.
При никакви обстоятелства Сдружение „Самаряни”, неговите редактори, автори на материали, доставчици или други трети лица, споменати на този сайт, няма да носят отговорност за каквито и да е било щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на бизнеса), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на сайта, на сайтове, към които този сайт препраща, или на материали, информация или услуги, които се съдържат в някой или във всички такива сайтове, независимо дали основанието е гаранция, договор, правонарушение или друга правна фигура, без значение липсата на предупреждение за възможността такива вреди да възникнат. В случай, че използването от Ваша страна на материали, информация или услуги от този сайт доведе до необходимостта от обслужване, ремонт или поправка на оборудване или информация, Вие поемате всички, свързани с това разходи.

> Връзки (links) към страницата на Сдружение „Самаряни”

Връзки (URL) към страници (материали) от сайта priemime.bg, както и към главната (зареждаща) страница са допустими, стига да не са в неподходящ контекст. Ако се съмнявате за това дали можете да добавите връзка към нашия сайт във Вашия, обадете се на "Мениджъра по стратегическо планиране и развитие" на тел./факс: (+359 42) 621 083; GSM : (+359 878 750067) или пишете на публичния електронен адрес на сайта в раздел "За контакти".

В случай, че нарушите тези Условия, правото Ви да ползвате този сайт автоматично се прекратява и вие трябва незабавно да прекратите използването на всякакви заредени или разпечатани материали!

> Технически устройства

Сдружение „Самаряни” не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от вашия компютър до „server”-а (goto.bg), върху който в момента са разположени материалите на Сдружение „Самаряни”, собственост на "Гото.бг" ЕООД, България.

> Общи правила

Сдружение „Самаряни” може да редактира тези Правила и Условия по всяко време. Ваше е задължението да ги посещавате периодично с цел да се запознаете с актуализацията им. Може да се ориентирате по датата на последната актуализация, тъй като те са обвързващи за Вас.

> Промяна на Условията

Възможно е да бъдат направени промени в настоящите условия при подаване на заявка за споразумение към Изпълнителния директор на Сдружение „Самаряни” в писмена форма, съдържаща исканите промени в клаузите. Организацията ще разгледа исканията Ви и ще ви отговори писмено за възможностите за промяна в едномесечен срок.

Последна редакция: май, 2010 г.