-A A +A
Четвъртък 17 Август 2017

АРК - България

АРК - България

Кои са АРК?АРК е международна неправителствена организация, която през месец март 2006 г. Стартира пилотна програма „Деинституционализация на услугите за деца’’ в България, след подписването на Меморандум за разбирателство между Министерството на труда и социалната политика, министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето и Община Стара Загора. Целта на програмата е да намали броя на децата, отглеждани в институции чрез развиване на алтернативни услуги и демонстриране на модели за закриване и преструктуриране на институционалния тип грижа в съответствие с националната политика за деца и добрите европейски практики.

Прилагането на програмата започва с пилотен проект в Община Стара Загора, който се осъществява в партньорство с местни власти и организации, отговорни за децата, включително Дом за медико-социални грижи за деца на възраст от 0 до 3 години, два дома за деца лишени от родителска грижа на възраст от 3 до 7 години, както и с местния Отдел за закрила на детето, представители на регионални държавни институции, свързани със здравеопазването и социалните грижи и местни неправителствени организации.Повече за тях можете да прочетете на www.arkonline.org